Algemene Voorwaarden

Systemische- Bron Praktijk voor systeem therapeutisch werk
Kerkstraat 43
6871 BH Renkum
T: 0651631837
M: m.mahieu@praktijksystemische-bron.nl

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer/ zorgaanbieder: Manon Mahieu, Systemisch- Bron praktijk voor systeem therapeutisch werk, gevestigd te Renkum, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie, die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 • Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, één en ander in de ruimste zin des woord.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer/ Zorgverlener tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer/ Zorgverlener ten behoeve van opdrachtgever.
  Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de client of een mondelinge bevestiging. Als hierin wijzigingen worden aangebracht door de client, dan komt de zorgovereenkomst pas tot stand nadat de opdrachtnemer/ zorgaanbieder met de wijziging heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel losse behandelingen als een traject van behandelingen betreffen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten, waarbij de Opdrachtnemer/ Zorgverlener diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer/ Zorgverlener treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 • Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de client, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtshouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 • De door de Opdrachtnemer/ Zorgverlener gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer/ Zorgverlener is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer/ Zorgverlener is bevestigd.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij de Opdrachtnemer/ Zorgverlener beschikbare informatie.
 • De gehanteerde tarieven en bedragen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer/ Zorgverlener hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer/zorgverlener een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer/ Zorgverlener gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of -als die termijn korter is- voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 • Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer/ Zorgverlener tot een inspanningsverplichting, waarbij Opdrachtnemer/ Zorgverlener gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar inzicht en beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer/ Zorgverlener dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om -in overleg met Opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. In alle gevallen waar Opdrachtnemer/ Zorgverlener dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht in overleg te treden dan wel Collegiale supervisie te ondergaan over de dienstverlening aan Opdrachtgever, binnen de eigen beroepsgroep van Opdrachtnemer/ Zorgverlener.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer/ Zorgverlener aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoord te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer/ Zorgverlener worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer/ Zorgverlener zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Als voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer/ Zorgverlener een termijn is overeengekomen, dan is dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer/ Zorgverlener op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer/ Zorgverlener de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • Wanneer Opdrachtnemer/ Zorgverlener de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer/ Zorgverlener aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derden.

Artikel 5: Geheimhouding

 • Opdrachtnemer/ Zorgverlener is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer/ zorgaanbieder draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden, die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 6: Honorarium en kosten

 • Het honorarium van Opdrachtnemer/ zorgaanbieder bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer/ Zorgverlener gewerkte tijdseenheid.
 • Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege, zoals omzetbelasting (BTW) en ook exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 • Opdrachtnemer/ Zorgverlener kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer/ Zorgverlener heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment, dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer/ Zorgverlener heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7: Facturering en betaling

 • Alle prijzen zijn in euro s. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W./ omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij ingegrepen is.
 • Binnen de aanbesteding van de gemeente wordt geen B.T.W. gerekend.
 • Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na dienstverlening aan de opdrachtnemer/ zorgaanbieder tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
 • Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de opdrachtnemer/zorgaanbieder volgens afspraak met factuur aan aanbesteder in rekening worden gebracht.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantal verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de client/ aanbesteder binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige beroep op verrekening, aan de opdrachtnemer/ zorgaanbieder te betalen.
 • Als de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk binnen 14 dagen heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is de Opdrachtnemer/ Zorgverlener gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
  • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer/ Zorgverlener over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
  • Als na datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de opdrachtnemer/zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  • De opdrachtnemer/ zorgverlener is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
  • Als er sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

Artikel 8: Incassokosten

 • Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De Opdrachtnemer/ zorgaanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer/ zorgaanbieder is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer/ zorgaanbieder voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtnemer/ Zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor handelen naar aanleiding van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer/ Zorgaanbieder bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Opdrachtnemer/ zorgaanbieder zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer/ zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
  • Opdrachtnemer/ zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de client door de opdrachtnemer/ zorgaanbieder mondelinge- schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
  • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer/ zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet ondergeschikte – verrichte diensten is beperkt maximaal de kosten van de behandeling.
  • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer/ zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de client, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de opdrachtnemer/ zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
  • De opdrachtnemer/ zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken.

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 • Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de client geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de client 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24uur voor aanvang van een consult is de client 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Als een consult op verzoek van een client wordt verschoven naar een latere datum is de client bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de opdrachtnemer/ zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De Opdrachtnemer/zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de Opdrachtnemer/ zorgaanbieder wordt de bijeenkomst naar een andere datum en tijd verplaatst.

Artikel 11: Overmacht

Indien de opdrachtnemer/ zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer ( maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de opdrachtnemer/ zorgaanbieder, ziekte van ( een van de ) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de opdrachtgever/ zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

 • Opdrachtnemer/zorgaanbieder is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever/cliënt, indien Opdrachtgever/cliënt in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer/ zorgaanbieder verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 • Zowel Opdrachtgever/client als Opdrachtnemer/zorgaanbieder kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen, indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 • Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever/client en Opdrachtnemer/zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien Opdrachtnemer/zorgaanbieder en Opdrachtgever/client een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van een tussenpersoon.
 • Indien overleg en/of gebruik van een tussenpersoon niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer/zorgaanbieder gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 • Opdrachtnemer/zorgaanbieder is aangesloten bij een daar toe bevoegde officiële geschillencommissie via de eigen beroepsvereniging.